Zaloguj się, żeby podać
dane niezbędne
do przekazania nagród


WEŹ UDZIAŁ W PROMOCJI „Premia dla Ciebie” I ODBIERZ 100 zł premii.


W zamian za spełnienie warunków aktywnego korzystania z Konta Optymalnego w miesiącu lipcu 2017 roku otrzymasz od Ad Astra Sp. z o. o. 100 zł premii na konto w BGŻ BNP Paribas.

Zobacz regulamin promocji „Premia dla Ciebie”

DODATKOWO ODBIERZ NAWET 300 ZŁ ZWROTU w promocji „Konto z Money Back”
Przystąp do promocji na etapie zakładania Konta Optymalnego oraz wykonuj transakcje bezgotówkowe kartą debetową, a Bank zwróci Ci 2% wartości transakcji wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym, nie więcej niż 25 zł miesięcznie przez 12 miesięcy od otworzenia Konta Optymalnego. Razem to nawet 300 zł!

Zobacz regulamin promocji „Konto z Money Back”.

Uczestnikiem promocji „Premia dla Ciebie” oraz „Konto z Money Back” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia każdej promocji nie była posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A..

Promocja „Premia dla Ciebie” będzie trwała w okresie od dnia 26 maja 2017 roku aż do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 19 czerwca 2017 roku.

Promocja „Konto z Money Back” będzie trwała od dnia 22 maja 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE Twoje konto osobiste powinno być bezwarunkowo darmowe:


zasady zasady zasady zasady

Tabela Prowizji i Opłat dostępna pod adresem https://www.bgzbnpparibas.pl/_fileserver/item/1508550

Czy wysłaliście potwierdzenie rejestracji w promocji „Premia dla Ciebie”?

Tak, potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „Premia dla Ciebie”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „Premia dla Ciebie”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.

Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?

Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny lub był ucięty. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora promocji „Premia dla Ciebie”: kontakt@premiadlaciebie.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (opłata za połączenie według cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Premia dla Ciebie” i otrzymać Premię kilkukrotnie?

W Regulaminie promocji „Premia dla Ciebie” znajduje się zapis, który mówi, że każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Optymalne.

Ile właściwie wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości aż 400 zł. W tym celu połączyliśmy 2 promocje: „Premia dla Ciebie”, organizowaną przez Ad Astra Sp. z o. o., gdzie można otrzymać 100 zł oraz „Konto z Money Back”, organizowaną przez Bank BGŻ BNP Paribas S. A., gdzie można otrzymać do 300 zł.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1 Organizatorem promocji „Premia dla Ciebie” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@premiadlaciebie.pl. Informacje o promocji „Premia dla Ciebie”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.premiadlaciebie.pl oraz pod numerem telefonu 22 299 11 50 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00, opłata za połączenie według cennika operatora). Otrzymanie nagrody w wysokości 100 zł w ramach Promocji „Premia dla Ciebie” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.premiadlaciebie.pl w okresie od dnia 26.05.2017 r. do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 19.06.2017 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, (iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Konto z Money Back” w sposób określony w Regulaminie promocji „Premia dla Ciebie” („Regulamin”) w terminie od 26.05.2017 r. do 30.06.2017 r., (v) otrzymania na Konto Osobiste zdefiniowanych w Regulaminie wpływów w wys. min. 1000 zł w dniach od 01.07.2017 r. do dnia 31.07.2017 r., (vi) wykonania bezgotówkowych transakcji kartą debetową wydaną do ww. konta o łącznej wartości minimum 300 zł w dniach od 01.07.2017 r. do dnia 31.07.2017 r. (vii) posiadanie Konta osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.
Promocja „Premia dla Ciebie” obowiązuje od dnia 26.05.2017 r do osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 19.06.2017 roku (termin zgłoszenia do Promocji). Promocja dotyczy tych osób, które w okresie od dnia 26.11.2016 roku do dnia 25.05.2017 roku nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Premia dla Ciebie” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony w ramach organizowanej przez niego promocji „Konto z Money Back”. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne , w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

2 Promocja „Konto z Money Back” organizowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W ramach promocji „Konto z Money Back” Klient korzysta z przyznawanej przez Bank premii w wysokości 2% wartości kwoty transakcji bezgotówkowych wykonanych przy użyciu karty debetowej, którymi obciążono Konto Optymalne (z wyłączeniem transakcji opisanych Regulaminie Promocji „Konto z Money Back”), w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, maksymalnie w wysokości 25 złotych w ramach jednego cyklu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego) – do 300 złotych w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie następujących warunków w okresie Promocji „Konto z Money Back” tj. od 22 maja 2017 do 31 sierpnia 2017 r.: 1) zaakceptowanie Regulaminu Promocji „Konto z Money Back” i złożenie wniosku o otwarcie ww. Konta, o kartę do tego Konta i dostęp do systemu bankowości internetowej Pl@net w ramach promocji „Konto z Money Back” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych marketingowych przez Bank oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych Banku, 2) zawarcie indywidualnej Umowy w zakresie objętym wnioskiem w oddziale Banku/za pośrednictwem kuriera. Promocja „Konto z Money Back” dostępna jest dla konsumentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie są lub nie byli przez ostatnie 6 miesięcy posiadaczem / współposiadaczem konta osobistego w Banku.
Kontakt Telefon Kontakt Telefon